SAF versiooni muutused


7.5.92.1 (20.06.2019)
Täiendatud müügiarvete PDImport impordi funktsionaalsust. Lisatud võimalus importida EL sisese käibe tunnus, Faili struktuuris on väli InRegionFlow, mille väärtused saavad olla ""- tühi string, "D" - Võõrandamine ja "R" - Edasimüük. Lisatud on võimalus importida ka ridade selgitusi. Faili struktuuris on väli RSelgitus. Muudatused hõlmavad nii csv, kui ka dbf formaadis failide importi.


7.5.91.2 (19.06.2019)
Täiendatud Firmade loendi ekraani. Lisatud on peidetud JAH/EI väli "E-arve leping".


7.5.91.1 (19.06.2019)
Täiendatud e-arve eksportimise funktsionaalsust. Lisatud võimalus kasutajal kirjeldada e-arve faili struktuuri lisatavaid täiendavaid tage, mida e-arve struktuuris on lubatud lisada. Selleks tuleb Programmi häälestuse all Valikute ekraanil lisada uued valikud, mille kategooria on "E_Invoice" ja nimi kujul "InfoPlokk.TagiNimi", nt "ItemReserve.ContractId" või "ItemReserve.TenderId" mis vastavalt tähendavad lepingu numbrit, mille alusel arve väljastatakse ja hanke viitenumbrit, kui arve on seotud mingi riigihankega. Valikute sisuks saab näidata dokumendi rea välja, millest soovitakse vastavat infot e-arvele lisada. See võib olla nii süsteemne väli, kui ka U_väli.


7.5.85.1 (13.06.2019)
Korrastatud Palga riigikassa massmakse genereerimise funktsionaalsust. Massmakse failid tekivad vastavalt makse saaja pangaarvele eraldi SEB panga fail, Swedpanga fail, Luminor panga fail, LHV panga fail ja ülejäänud pankade koondfail.


7.5.83.2 (11.06.2019)
Täiendatud E-arvete liidestust. Lisaks Arvekeskuse liidesele on lisatud otseliides ka Fiteki ja Envoice e-arve keskkondadesse. Liidesed võimaldavad eksportida SAF-ist keskkonda registreid ja müügiarveid ning importida keskkonnas töödeldud ja konteeritud ostuarved. Liideste kasutamine eeldab vastavat lepingut keskkonnaga ning andmevahetuse URL-i ja võtme kirjeldamist SAFAdministraatori valikutes. Samuti eeldab see SAF-i e-arvete ekspordi-impordi litsentsi.


7.5.78.1 (06.06.2019)
Täiendatud Kõikide dokumentide loendist failide eksportimise funktsionaalsust. Lisatud võimalus eksportida nii dokumendi päisesse lisatud, kui ka ridadesse lisatud failid ühte määratud kataloogi, mille saab luua ekspordi käigus. Tegevus on käivitatav Kõikide dokumentide ekraani ekspordi menüüst.


7.5.76.1 (04.06.2019)
Täiendatud e-arve impordi funktsionaalsust. Lisatud võimalus täpsemaks maksutunnuse määramiseks impordil. Maksude ekraanile on lisatud JAH/EI väli "E-arve". E-arve impordil lisatakse dokumendile vastava määraga maks, mille e-arve tunnus on Jah. Kui see tunnus on Jah mitmel sama maksumääraga maksul, siis lisatakse dokumendile neist esimene(sisestamise järjekorras vanim).


7.5.73.1 (01.06.2019)
Täiendatud SAF postituse funktsionaalsust. Lisatud võimalus saata arved otse e-arve operaatorile ning lisada e-kirjale kõik dokumendiga seotud failid. Postituse valikutesse on lisatud JAH/EI valikud "Saada e-arvena operaatorile" ja "Lisa seotud failid", mis Jah valiku korral vastavalt saadavad arved meilimisel operaatorile, kui saaja firma kaardil on väli "E-arve leping" Jah ning lisab kõik dokumendi ja firmaga seotud failid e-kirja manusesse. Vastavad valikud on näha ka postituse dialoogis ning on valitavad iga sessiooni jooksul vastavalt vajadusele erinevalt.


7.5.73.1 (01.06.2019)
Täiendatud firma päringut äriregistrisse. Lisatud info ettevõtte liitumise kohta e-arve operaatoriga. Vastavad andmed saab kanda ka SAF-i firma kaardile.


7.5.71.1 (30.05.2019)
Seoses Danske panga lahkumisega Eesti turult on Pangaarvelduste impordi menüüst ära kaotatud Danske panga faktooringute impordi menüüpunktid.


7.5.70.2 (29.05.2019)
Täiendatud e-arvete ekspordi funktsionaalsust. Lisatud on võimalus e-arve faili kaasa anda ka arve faktooringu tunnus. E-arve üldistesse valikutesse on lisatud Faktooringu partneri ning Faktooringu lepingu nr. valikud. Firma kaardile ja Müügiarve ekraanile on lisatud peidetud JAH/EI väli "Faktooring", Müügiarve ekraani väli täidetakse alati firma kaardil oleva valiku järgi. Jah väärtuse korral täidetakse e-arve failis faktooringu plokk vastavalt valikutes täidetud andmetega.


7.5.70.2 (29.05.2019)
Täiendatud e-arvete ekspordi funktsionaalsust. Lisatud on võimalus saata e-arveid ka Lao saatelehe ekraanilt. Saatmine on võimalik siis, kui saatelehega on seotud müügiarve, mille andmed pannakse e-arve faili. Kui valikutes on märgitud ka pdf-i lisamine e-arvele, siis pannakse kaasa saatelehe trükise pdf.


7.5.66.1 (25.05.2019)
Täiendatud TSD aruande eksporti. Seoses TSD lisade 1 ja 2 b osa tagastuse põhjenduse "Muu" korral lisandunud selgituse nõudega, on Kinnipidamise dokumendi ja TSD aruande osa b ridadele lisatud väli Põhjenduse kirjeldus, mille sisu lisatakse ekspordil vastavasse lahtrisse.


7.5.57.2 (16.05.2019)
Täiendatud tegevuste ribal trükiste avamise ja seadete funktsionaalsust. Trükise konteksti menüüsse, avaneb trükisel hiire parem klikiga, on lisatud valikud Ava teises pooles, Ava teisel ekraanil, Ava uues aknas ning Vali aktiivseks. Vastavalt valikule avatakse trükis SAF-i samas aknas aktiivse dokumendi kõrvale või uues aknas abimonitorile. Aktiivseks valik teeb vastava trükise sessiooni keskselt nn "vaikimisi trükiseks", mis avatakse kohe Trüki ekraanile või Trüki printerile nupu vajutusega. Ekraani sulgemisel taastatakse endine vaikimisi trükise valik.


7.5.57.1 (16.05.2019)
Täiendatud Isikukonto aruandelt palgalipiku saatmise funktsionaalsust. Palga ja Personali Isikukaardile on lisatud väli E-mail palk ning endine E-mail on ümber nimetatud E-mail töötaja. Isikukonto aruandelt meili saatmine saadab palgalipiku E-mail palk aadressile, kui see on isikukaardil tühi, siis töötaja aadressile.


7.5.57.1 (16.05.2019)
Täiendatud Piiratud õigustega administraatori kasutaja õigusi. Lisatud võimalus salvestada ekraanide väljade nähtavuse valikuid viitele ehk kõikidele kasutajatele.


7.5.57.1 (16.05.2019)
Täiendatud ostu- ja müügiahela ekraane. Dokumentide ridadele on lisatud Failide leht, kuhu saab lisada mitmeid erinevaid faile, mis on seotud vastava dokumendiga. Faile saab lisada nii läbi failivaliku akna, kui ka hiirega lohistades. Lisatud failid salvestatakse SAF-i andmebaasi ning dokumendile lisatakse viide vastavale failile. Dokumentide tekitamisel lisatakse lähtedokumendi viited ka uuele dokumendile ning faile andmebaasis ei dubleerita. Dokumendi kustutamisel jäävad seotud olnud failid andmebaasi alles. Need kustutakse andmebaasi korrastuse käigus, kui vastavale failile ühtegi viidet enam ei leidu. Koonddokumendi tekitamisel koondatakse ka ridade erinevate failide viited uuele dokumendile, päise faili viide kantakse üle vaid siis, kui kõik lähtedokumentide päised viitavad samale failile.


7.5.55.2 (14.05.2019)
Täiendatud Arvekeskuse e-arve liidest. Lisatud on võimalus importida EAK-s täidetud kuluaruandeid. Kuluaruanded imporditakse SAF-i Ostuarveks, kus Firmaks on aruandev isik. Saadud avansilise makse info lisatakse selgitusse ning arvestatud päevaraha lisatakse ostuarve ridadesse kulu reana, mille artikliks pannakse E-arve valikutes määratud "Päevaraha artikkel".


7.5.52.1 (11.05.2019)
Täiendatud e-arvete ekspordi funktsionaalsust. Kui E-arve valikutes on täidetud Lepingu numbri valik, siis ekspordil lisatakse vastava registri kood e-arve tag-i.


7.5.48.1 (07.05.2019)
Täiendatud Ostuarvete ja Aktsepteerimata ostuarvete ekraanide loendeid. Lisatud on peidetud väli "Imporditud TS", kuhu salvestatakse imporditud e-arve (nii operaatorilt, kui ka käsitsi impordil) importimise aeg.


7.5.48.1 (07.05.2019)
Täiendatud palga Isikukaardi arvestuse ja kinnipidamise ridade muutmise ekraani. Lisatud on JAH/EI valik "Tariif isikukaardilt". Jah valiku korral võetakse arvestuse lisamisel tariif isikukaardi päisest ning muutmisel, kui all ei ole summat täidetud, siis kirjutatakse samuti päise summaga üle.


7.5.45.1 (04.05.2019)
Täiendatud e-arvete saatmise funktsionaalsust. E-arve saatmise nupp on lisatud nupuribale E-mailile saatmise nupu alla teise nupuna. Selleks, et SAF teaks, millisele operaatorile e-arve saata, tuleb vastav operaator enne E-arve valikutes "Vaikimisi operaator" ära määrata. Esialgu on valikus Arvekeskus, Fitek ning Envoice.


7.5.44.1 (03.05.2019)
Täiendatud palga Tasude ja kinnipidamiste aruande alt maksedokumendi tekitamise funktsionaalsust. Lisatud registrite lisamine maksedokumendi ridadele vastavalt arvelduste valikule "Registrid algdokumendilt".


7.5.28.1 (17.04.2019)
Täiendatud TÕR ekspordi funktsionaalsust. Faili struktuuri on lisatud nõutud väljad ametinimetus, töökoha asukoht ja tööaja määr, mis on SAF-is vastavalt Ametikood, Asukoht ja töökoormus töötamise lehel.


7.4.97.2 (14.03.2019)
Täiendatud e-arve impordi funktsionaalsust. Kui e-arve xml failis on täidetud tag'id DepID - osakond ja PaymentMethod - maksetingimus, siis vastava registri leidumisel SAF'ist täidetakse need imporditaval dokumendil.


7.4.96.2 (13.03.2019)
Täiendatud e-arvete ekspordi/impordi võimalusi. Lisatud liidestus e-arvete operaatoriga envoice.eu. Liidestus võimaldab operaatori keskkonda üles laadida müügiarveid ja ning SAFi importida ostuarveid.


7.4.85.1 (02.03.2019)
Täiendatud filtriribade käitumist. Lisatud võimalus salvestada filtririba ekraanivormi külge, vajutades menüü nuppu Salvesta asend.


7.4.83.1 (28.02.2019)
Täiendatud ekraanide loendite funktsionaalsust. Lisatud võimalus lukustada loendite esimesed veerud loendi horisontaalsel kerimisel. Selleks tuleb lukustatava veeru peal valida hiire paremnupu menüüst "Lukusta veeruni". Selle tulemusena jääb keritavaks loendi see osa, mis jääb lukustatud veerust paremale. Lukustusest vabastamiseks on samas menüüs valik "Vabasta veerud" või tuleb ekraan sulgeda.


7.4.81.1 (26.02.2019)
Täiendatud Palga mooduli Isikukonto aruande trükist Isikukonto. Trükise jalusesse on lisatud info isiku summaarse brutotulu ja kasutatud maksuvaba miinimumi kohta aruande päises määratud dokumentide perioodi aastate kohta.


7.4.71.1 (16.02.2019)
Täiendatud TSD aruandlust. TSD aruande väljundid ja eksport on viidud vastavusse EMTA 2019 aasta nõuetele. Palga registrite TSD lisade kausta lisandusid viited uutele sisendtabelitele TSD Lisa 2 tabel 2, TSD Lisa 3 tabel 4a, TSD Lisa 3 tabel 4b ja muudetud samuti olemasolevaid sisendekraane. Uuendatud on TSD aruande trükiseid.


7.4.61.3 (06.02.2019)
Muudetud Intrastati aruande XSLX eksporti. Eksporditava faili formaat on viidud vastavusse 2019 aasta eSTATI nõuetele.


7.4.61.3 (06.02.2019)
Täiendatud puhkuse aruande funktsionaalsust. Puhkuste loendist puhkuse valikul arvestatakse ainult valitud puhkuseid ning nn jätkupuhkuseid otsa enam ei arvutata. Kui puhkust loendist ei valita, siis käitub aruanne endist moodi.


7.4.61.1 (06.02.2019)
Täiendatud ekraanide avamise üldist funktsionaalsust. Lisatud võimalus navigaatorist avada kõiki ekraane eraldi aknasse. Selleks tuleb viite kastil vajutada hiire parempoolset nuppu ning valida menüüst Ava uue aknana.


7.4.61.1 (06.02.2019)
Muudetud TSD lisade trükkimise makrot. TSD lisa 2 trükis asendatud TSD lisa 2 reas trükisega.


7.4.48.1 (24.01.2019)
Täiendatud Tasumiste/laekumiste käsitsi impordi ekraane. Lisatud peidetud väljadena kõik SAFi registrid.


7.4.46.1 (22.01.2019)
Täiendatud logifaili ekraani. Lisatud peidetud väli Kirje nr. Viide logikirje alusdokumendi andmebaasi ID-le.


7.4.43.1 (19.01.2019)
Lisatud uus trükis. TSD Lisa2 reas , kompaktne vorm TSD Lisa 2 andmete trükkimiseks.


7.4.12.1 (19.12.2018)
Täiendatud Personali mooduli Töölt lahkunute aruannet. Aruande tulemusse on lisatud veerud Töölepingu lõpu kuupäev, Töötamisel lõpu dokument ning Töösuhte lõpetamise alus.


7.4.12.1 (19.12.2018)
Täiendatud Palga mooduli Kinnipidamisliikide ekraani funktsionaalsust. TSD miinimumi liikide valikusse on lisatud ka TSD lisa 2 vajalikud väljad 2080,2090,2100 mitteresidentide sotsiaalmaksu kirjeldamiseks.


7.3.266.2 (03.12.2018)
Täiendatud laekumiste/tasumiste käsitsi impordi funktsionaalsust. Failis olev viitenumber imporditakse alati tasumise dokumendile.


7.3.264.1 (01.12.2018)
Täiendatud palga Tasude ja kinnipidamiste aruande funktsionaalsust. Aruandelt massmakse faili tekitamise järel kuvatakse nii kinnipidamise, kui ka väljamaksu dokumendi real Tasumise veerus vastava massmakse teostamise kuupäeva. Panga või kassadokumendi tekitamisel lisatakse maksedokumendi seos ning kuvatakse samas veerus maksedokumendi numbrit.


7.3.235.2 (02.11.2018)
Täiendatud e-arve funktsionaalsust. E-arve valiku Müüja kauba kood täitmisel kontrollitakse näidatud välja sisu ja selle puudumisel lisatakse e-arvele alati artikli kood.


7.3.234.1 (01.11.2018)
Täiendatud failivaataja funktsionaalsust. Lisatud võimalus PDF faili vaatamisel seda vähendada, kirjutades failivaataja suurenduse valikusse 100-st väiksema väärtuse.


7.3.218.1 (16.10.2018)
Täiendatud Töövõimetuse aruandelt ridade arvestusele lisamise funktsionaalsust. Lisatud hoiatus, kui ridu korduvalt lisatakse, sarnaselt puhkuse aruandelt ridade lisamisega.


7.3.213.1 (11.10.2018)
Täiendatud Väljaminek laoseisust (Ctrl+K) ekraani. Artiklite otsingu lihtsustamiseks on lisatud peidetud väli Ribakood. Kui artikli kaardil on olemas mitu ribakoodi, siis näidatakse seal nendest esimest.


7.3.198.1 (26.09.2018)
Täiendatud järjehoidjate funktsionaalsust. Lisatud võimalus teha järjehoidja avalikuks ehk teistele kasutajatele nähtavaks ning samas lisada ka kommentaare teiste poolt avalikuks tehtud järjehoidjatele. Eri staatusega järjehoidjad on markeeritud eri värvidega: Punane - enda mitteavalik järjehoidja, Oranž - enda avalik järjehoidja, teiste kommentaarid puuduvad, Sinine - avalik järjehoidja, lisatud on enda ja teiste kommentaarid, Roheline - kellegi teise avalik järjehoidja.


7.3.192.4 (20.09.2018)
Täiendatud puhkuse aruande funktsionaalsust. Lisatud võimalus lisada arvestusdokumendile korraga nii põhipuhkuse kui ka lisapuhkuse read. Selleks tuleb puhkuse aruande päises täita lisapuhkuse liik. Peale tulemuse arvutamist tegevuste menüüst Lisa arvestuse read küsib põhipuhkuse ja lisapuhkuse liike, millega read arvestusdokumendile lisada. Kui selles dialoogis lisapuhkuse valik tegemata jätta, siis summeeritakse puhkuste summad ja lisatakse ühe reana. NB! Kirjeldatud funktsionaalsus on kasutatav ainult siis, kui puhkuse aruanne on avatud arvestuse dokumendilt tegevuste menüüst valikuga Tekita puhkuse saldo.


7.3.192.2 (20.09.2018)
Muudetud trükiste vaatamise vaikimisi mootori versiooni. Uus trükiste vaatamise vaikimisi mootori versioon on CR11. Teatud tingimustel võib sellega seoses trükiste vaatamise või trükkimisega tekkida probleeme, sellisel juhul tuleb kasutajal ajutiselt Abi - Valikud - Keskkond - Crystali vaataja versioon panna tagasi 10.Probleemide korral palume informeerida AS Sysdeci kliendituge tel. 6722 365 või 6722 366.


7.3.192.1 (20.09.2018)
Täiendatud aruandlust. Lisatud hinnakirjade aruanne. Aruande parameetritena saab määrata Kuupäeva, Hinnakirja, Artiklid ja Firmad. Aruanne leiab etteantud kuupäeval firmale kehtivad hinnad. Excelisse eksporditav tulemus avaneb nupu alt Read, trükis on Firmakeskne hinnakiri. Aruanne asub navigaatoris Registrid - Artiklid - Hinnakirjad kaustas.


7.3.191.2 (19.09.2018)
Seoses sellega, et Qlikview poolt ei tule enam SAF-i jaoks uusi arendusi, on vastavad aruanded asendatud Exceli aruannetega. Exceli aruannete käivitamine eeldab MS Excel2016 versiooni olemasolu Teie arvutis.


7.3.189.3 (17.09.2018)
Muudetud TSD ekspordi faili formaati vastavalt EMTA spetsifikatsioonile.


7.3.187.1 (15.09.2018)
Täiendatud ekraani omaduste muutmist. Lisatud võimalus muuta mitmelehelise loendiga registri ekraanil konkreetse lehe täitmine kohustuslikuks. Nt selleks, et uue firma lisamisel firma grupi määramine kohustuslikuks teha, tuleb ekraani omadustes Firma grupi osas Firma grupi seos.Grupid(list) muuta Kohustuslikuks.


7.3.186.1 (14.09.2018)
Täiendatud navigaatori haldamise funktsionaalsust. Lisatud võimalus muuta viite klotside värvi. Värvi saab muuta viite omaduste all nupust Klotsi värv. Värvi muutus on andmebaasi keskne ning mõjub kõigile kasutajatele. Algse värvi taastamiseks tuleb klotsi värviks valida kas must (RGB=0,0,0) või valge (RGB=255, 255,255).


7.3.179.1 (07.09.2018)
Täiendatud puhkuse aruande arvutust. Lisatud võimalus maksta isikule üle kalendrikuu vahetuse kestva puhkuse tasu osade kaupa koos kuu töötasuga. Võimalus aitab optimeerida isiku tulumaksu vaba miinimumi arvestust. Selleks tuleb isikukaardile selline puhkus sisestada kahes osas, kus esimene on puhkuse algusest kuni vastava kuu viimase päevani ning teine rida järgmise kuu esimesest päevast kuni puhkuse lõpuni. Lisaks tuleb isikukaardil märkida väli Puhkusetasu arvestuskuus Jah-ks. Selliste lähteandmete alusel arvestab puhkuse aruanne kuu vahetusel jätkuva puhkuse eraldi puhkusteks. Puhkuse aruande päisesse on lisatud ka täiendav filter Puhkusetasu arvestuskuus valikuga Kõik/Jah/Ei, mis vaatab isikukaardi sama välja sisu.


7.3.179.1 (07.09.2018)
Täiendatud puhkuse ja töövõimetuse aruannet. Aruande päisesse on lisatud täiendav filter Ainult arvestamata puhkused/töövõimetuslehed. Valik vaatab isikukaardi Puhkuste/Töövõimetuslehtede lehelt välja Arvestatud sisu.


7.3.178.2 (06.09.2018)
Täiendatud maksuaruandluse võimalusi. Lisatud uus aruanne Käibedeklaratsioon ja lisa INF, kus saab välja arvutada korraga käibedeklaratsiooni põhivormi KMD ja Lisa INF vormi ning need CSV formaadis EMTA-sse importimiseks välja eksportida. Aruanne asub Raamatupidamise Aruannete kaustas. Aruande jaoks on Aruande generaatorisse lisatud uus Käibedeklaratsioon 2018 aruande kirjeldus, millel on täidetud seosed CSV ekspordi jaoks. Vajadusel saab ekspordi aluseks võtta ka oma häälestatud käibedeklaratsiooni aruande kirjelduse. Sellisel juhul tuleb oma aruande kirjeldusele lisada süsteemse Käibedeklaratsioon 2018-le sarnaselt ekspordi seosed aruande generaatori Aruanded(dokument) ekraanil Eksport kood välja (väli on vaikimisi peidetud). Käibedeklaratsioon ja lisa INF viite omadustes tuleb filtriks määrata oma käibedeklaratsiooni aruanne. KMD lisa INF osa eraldi täiendavat häälestust ei vaja. Täpsema info leiate SAF kasutajajuhendi peatükist Raamatupidamine-Aruanded-Käibedeklaratsioon ja lisa INF.


7.3.178.1 (06.09.2018)
Täiendatud Personali mooduli töölepingute funktsionaalsust. Töötamise registri ekraanile on lisatud väljad Seeria tähis ja Dok.nr. Personali isikukaardi töötamise lehel kui uue kirje sisestamisel Alguse dokument tühjaks jätta, siis pakutakse vastavalt valitud töötamise kirjelt dokumendi number algoritmiga Seeria tähis+(Dok.nr +1) ja töötamise registris kirjutatakse Dok.nr üle viimase kasutatud numbriga.


7.3.178.1 (06.09.2018)
Täiendatud palga kinnipidamise tekitamise algoritmi. Kogumispensioni III samba maksete arvestus on viidud vastavusse hetkel kehtiva tulumaksu arvestusega. Täpsema juhise kogumispensioni III samba arvestuse kohta leiate SAF kasutajajuhendi peatükist Palk-Aruanded-TSD aruanne, Näide5.


7.3.178.1 (06.09.2018)
Täiendatud navigaatori haldamise võimalusi. Täpsemalt on kõigist navigaatori haldamise võimalustest juttu SAF kasutajajuhendis Üldosa Kasutajaliidese peatükis Vormid.


7.3.177.1 (05.09.2018)
Täiendatud palga Tasude ja kinnipidamiste aruande funktsionaalsust. Aruandelt panga või kassadokumendi tekitamisel lisatakse maksedokumendi seos nii kinnipidamise, kui ka väljamaksu dokumendi ridadele.


7.3.172.1 (31.08.2018)
Täiendatud SAF postituse funktsionaalsust. Firma ja Isikukaardi ekraanidele on lisatud peidetud väli E-maili TS - viimati sellele firmale või isikule saadetud meili aeg, mida täidetakse vastavalt firma loendist või saldo aruandelt ja isikukonto aruandelt postitades.


7.3.170.1 (29.08.2018)
Täiendatud TSD lisade täitmise funktsionaalsust. Lisatud võimalus täita TSD lisade 4 ja 5 andmed otse ostudokumentidelt. Ostu tellimuse, Aktsepteerimata ostuarve ja Ostuarve dokumentide ekraanide ridadele on lisatud peidetud väli TSD kood. Sinna saab valida TSD Lisa 4 või 5 vastava rea numbri, millele antud kulu peaks deklareeritud saama. TSD lisade ekraani tegevuste menüüsse on lisatud valik Täida TSD lisad algdokumendilt, mis leiab kuu numbri järgi vastava tehingukuupäevaga ostuarvetest vastava täidetud tunnusega Lisa 4 – 5 read üles, summeerib need ja täidab TSD Lisade tabelis vastava L4 või L5 veeru koos summadega.


7.3.169.1 (28.08.2018)
Täiendatud personali isikukaarti. Töötamise lehele on lisatud veerg Arvestus, veeru Töötamise liik kõrvale. Väljas kuvatakse summat palga isikukaardi arvestuse lehelt nendest ridadest, mille algus ja lõpp ühtivad töötamise alguse ja lõpu kuupäevaga. (...) nupu vajutusel avatakse vastavalt kasutajaõigustele palga isikukaardi arvestuse leht, kus need read on roheliseks värvitud, mille alguse ja lõpu kuupäevad ühtivad töötamise rea vastavate kuupäevadega.


7.3.168.3 (27.08.2018)
Täiendatud palga ja personali isikukaartide loendite ekraane. Juurde on lisatud peidetud väli Fail andmebaasis. Väli lisati palga isikukaardil lehtedele Puhkused, Autod ja Töövõimetuslehed. Personali isikukaardil lehtedele Töötamine, Puhkused, Ülalpeetavad, Haridus, Täiendkoolitused, Töövõimetuslehed, Karistused, Keeled, Tegevused, Väikevahendid ja Dokumendid.


7.3.168.2 (27.08.2018)
Täiendatud EAK e-arvete ekspordi funktsionaalsust. Firma kaardile on lisatud peidetud väli EAK e-arve kanal valikuga Interneti pank, Post, E-post, eAK. Valiku sisu läheb EAK e-arve ekspordil faili blokki ja määrab ära mis kanalit pidi Omniva antud kliendi arved edasi toimetab.


7.3.165.1 (24.08.2018)
Täiendatud laekumiste käsitsi impordi funktsionaalsust. Lisatud võimalus impordi vaheaknas ebasobivat read kustutada (Del või Ctl+Y klahvidega).


7.3.159.1 (18.08.2018)
Täiendatud personali Töötamise aruannet. Aruande tulemuse ridadesse on lisatud Töölepingu väli, täidetakse siis, kui rida ise on lepingu lisa tüüpi ja viitab mingile töölepingule.


7.3.158.1 (17.08.2018)
Täiendatud müügiahela dokumentidel viitenumbri käitumist. Müügiarve valikutesse on lisatud Jah/Ei valik Säilita viitenumber müügiahelas (vaikimisi Ei). Valiku Jah- väärtuse korral uue dokumendi tekitamisel vana põhjal viitenumber säilib. Valik kehtib nii müügiarvel, kui ka tellimusel, sarnaselt ostuahela samalaadse valikuga.


7.3.148.2 (07.08.2018)
Täiendatud kasutajaõiguste määramise funktsionaalsust. Lisatud võimalus määrata kasutajaõigusi postituse makettidele. Valik asub SAFAdministraatori kasutajaõiguste lehel Üldiste tegevuste harus.


7.3.137.1 (27.07.2018)
Täiendatud pangaarvelduste impordi funktsionaalsust. Laekumiste käsitsi impordi ekraanilt avanevale dokumentide valiku ekraan alumisele servale on lisatud all oleva laekumise summa, valitud dokumentide jääkide summa, nende vahe ja laekumise selgitus.


7.3.131.1 (21.07.2018)
Täiendatud navigaatori otsingu funktsionaalsust. Navigaatori otsingu tulemuses näidatakse kausta ja viite klotsidel ka nende tegelikku asukohta navigaatoris.


7.3.99.1 (19.06.2018)
Muudetud e-arve impordi funktsionaalsust. E-arve impordil täidetakse SAF dokumendi rea nimetus alati failist leitud kauba nimetusega.


7.3.79.1 (30.05.2018)
Täiendatud e-arve ekspordi funktsionaalsust. Lisatud võimalus dokumendi ridade koondamiseks e-arve failis. Selleks tuleb Abi-Valikud-E-Arve harus valik Grupeeri sarnased read panna Jah. Täpsemalt ridade grupeerimise võimalustest leiate SAF kasutajajuhendi peatükist Üldosa - Valikud - Üldised Valikud - E-Arve.


7.3.67.1 (18.05.2018)
Täiendatud SAF postituse funktsionaalsust. Makettide valik on toodud postituse dialoogi kõige ülemiseks valikuks.


7.3.40.1 (21.04.2018)
Täiendatud SAF failivaataja funktsionaalsust. Lisatud võimalus soovitud fail hiirega dokumendile lisada see vaataja piirkonda lohistades (drag&drop).


7.3.36.1 (17.04.2018)
Täiendatud INF 14 aruannet. TSD lisade loendisse on lisatud veerud INF14 22200 (kulud kokku) ja INF14 22210 (Töötajate arv).


7.3.18.1 (30.03.2018)
Täiendatud SAFSQL manageri funktsionaalsust. Lisatud võimalus Ctrl+F otsinguga otsida tulemuse aknas. Ctrl+f otsib dialoogiga alati algusest ja F3 järgmist sama veeru piires.


7.3.1.1 (13.03.2018)
Muudetud SAF ikoonide funktsionaalsust. SAF 7 ikoonist käivitub uue kasutajaliidesega programm (endise nimega Modern versioon), SAF 7 Classic ikoonist käivitub klassikalise kasutajaliidesega programm.


7.2.199.4 (09.03.2018)
Lisatud uus aruanne. Palga mooduli aruande generaatorisse on lisatud statistika aruande vormi "Palk ja tööjõud (14622018) Statistika aruanne" põhi ning vastav trükis.


7.2.199.2 (09.03.2018)
Lisatud uued valikud. Valikutesse on lisatud uus haru "Tekita transpordi dokument", mille abil saab transpordi dokumendi tekitamise dialoogile ette anda proportsiooni ja ridade paiknemise määrangud.


7.2.199.2 (09.03.2018)
Täiendatud e-arve impordi funktsionaalsust. Kui e-arve failis leidub SAF_Reg plokk(Selline plokk on tavaliselt Fitekist tulnud e-arvetel), siis artikkel loetakse sellest plokist, kui seda ei leitud eelnevalt EAK dimensioonide plokist või vastavat plokki failis pole.


7.2.197.1 (07.03.2018)
Täiendatud on SAF7 versiooni andmete impordi võimalusi. Raamatupidamisorderite alla on lisatud võimalus importida SAF5.2 desifreeringu formaadis faili.


7.2.192.1 (02.03.2018)
Täiendatud Palga kinnipidamise tekitamise funktsionaalsust. Lisatud on uus kasutajakeskne Jah/Ei valik Palk harusse "TSD kontroll kinnipidamise tekitamisel". "Jah" valiku korral käivitatakse kinnipidamise tekitamise järel TSD aruande arvutus tekkinud kinnipidamisel olevate isikute filtriga ning kuvatakse TSD kontroll trükist. Vaikimisi on valik "Ei".


7.2.181.1 (19.02.2018)
Täiendatud TSD aruannet. TSD aruande struktuur ning XML eksport on viivud vastavusse 2018 a. kehtivate nõuetega. Juurde lisandusid andmed TSD Lisa3-le ning TSD Lisa7-le


7.2.175.1 (13.02.2018)
Täiendatud on uue kasutajaliidesega SAF7 failivaataja funktsionaalsust. Lisatud on võimalus vaadatava faili kuva suurendada ja vähendada vajutades ctrl + hiirerull või +/- klahvidega.


7.2.169.1 (07.02.2018)
Täiendatud Personali moodulit. Lisatud on võimalus sisestada isiku tulumaksu miinimumi erandeid ka Personali mooduli isikukaardi loendist.


7.2.162.1 (31.01.2018)
TSD kontrolltrükised kohandatud vastavaks kehtivale astmelise miinimumiga tulumaksu süsteemile.


7.2.158.1 (27.01.2018)
SAF7 versioonile lisatud võimalus importida Swedpanga *.mk formaadis txt faile.


7.2.120.3 (20.12.2017)
Täiendatud dokumentide tekitamise funktsionaalsust. Lisatud on võimalus tekitada Ostutellimusest Aktsepteerimata ostuarve.


7.2.113.1 (13.12.2017)
Lisatud uus valik. E-arve harusse EAK XML formaat, määrab millises formaadis fail päritakse EAK e-arve impordil arvekeskusest. Tühja(vaikimisi) valiku korral päritakse seni kasutatud "Axapta" formaadis fail ning valiku 1.2 korral Eesti Pangaliidu e-arve versioon 1.2 formaadis xml fail.


7.2.109.1 (09.12.2017)
Uue kasutajaliidesega SAF7 versioonile on lisatud võimalus kasutada kiirklahve. Kiirklahve saab defineerida Abi-Valikutes.


7.2.107.1 (07.12.2017)
Uue kasutajaliidesega SAF7 versioonile on lisatud võimalus lisada ning hallata lemmikuid.


7.2.105.2 (05.12.2017)
Uue kasutajaliidesega SAF7 versioonile on lisatud võimalus muuta navigaatori taustavärvi. Navigaatori taustavärvi saab muuta keskkonna valikutes.


7.2.104.2 (04.12.2017)
Uue kasutajaliidesega SAF7 versioonile on lisatud Inglise keelne kasutajaliides. Keele vahetamine jõustub uuel sisse logimisel.


7.2.101.3 (01.12.2017)
Täiendatud arvelduste aktsepteerimise funktsionaalsust. Kõik kassa ja pangaarveldused, mis on tekitatud palga "Tasude ja kinnipidamiste" aruande alt, saavad aktsepteerimisel samuti "Lõpetatud" tunnuse, kui arvelduse summa võrdub kõigi seotud palga väljamakse summadega. NB! Isikul, kellel pole õigust palga andmeid näha, on see tegevus samuti keelatud.


7.2.99.4 (29.11.2017)
Täiendatud SAF 7 funktsionaalsust. Lisatud on uus valik Abi\Valikud\Dokument harusse\Viite avamisel liigu viimasele dokumendile. Jah valiku korral avatakse viite avamisel viimasena sisestatud dokument. Vaikimisi on valik Ei.


7.2.99.3 (29.11.2017)
Täiendatud uue kasutajaliidesega SAF 7 programmi funktsionaalsust. Lisatud on võimalus lihtsalt vaadata dokumendiga seotud faili sisu nn PDF vaatajaga. Failivaataja jaoks on lisatud Abi menüü Valikud\Keskkond valikutesse Failivaataja suurenduse valik ning Failivaataja asukoha valik, millega saab määrata vastavalt avaneva faili suurust protsentides ning vaate asukohta, kas ekraani teises pooles või eraldi avanevas aknas. 2-e monitoriga kasutajatel avaneb teine aken abimonitoril. Failivaataja sisse lülitamiseks tuleb Vaata menüüs vajutada nuppu "Vaata lisatud faile", välja lülitamiseks tuleb vajutada sama nuppu uuesti. Faili aknas faili nime peal tehes topelt klõpsu, avatakse vastav fail süsteemse aplikatsiooniga. Failivaataja toetab järgmistes vormingutes faile:
1. PDF
2. Pildid - png, jpg, bmp, tiff, tif, gif, animeeritud gif
3. Dokumendid - txt, csv, rtf, doc, docx, docm, htm, html, mht, mhtml, odt
4. Exceli failid - xls, xlsx, xlsm
5. Salvestatud e-mailid - eml


7.2.97.2 (27.11.2017)
Täiendatud Palga kinnipidamise dokumendil "Tekita alussummad" funktsionaalsust. Lisatud Tulumaks 2018 arvestamise algoritm.


7.2.93.1 (23.11.2017)
Täiendatud andmete Excelisse eksportimise funktsionaalsust. Korrigeeritud on tühja kuupäeva eksporti nii, et ka excelis jääb vastav kuupäev tühjaks.


7.2.92.1 (22.11.2017)
Täiendatud TSD INF 14 deklaratsiooni aruannet. Lisatud on alates 2018 nõutud andmed ettevõtte siseste laenude deklareerimiseks. Navigaatoris Palk\Registrid\TSD lisad harusse on lisatud viide INF 14 Laen (loend), kuhu saab sisestada laenude lähteandmed. INF 14 aruandele on lisatud Laenude andmete leht.


7.2.86.1 (16.11.2017)
Täiendatud Personali Isikukaarti. Lisatud on Allakirjutaja valiku võimalus Personali isikukaardi Töötamise, Täiendkoolituste, Karistuste ja Tegevuste loendile. Allakirjutajaks saab valida töötaja, kellel on Töötajate registris märgitud väli "Allkirjaõigus" JAH (Väli on Töötajate ekraanil vaikimisi peidetud).


7.2.80.4 (10.11.2017)
Täiendatud SAF 7 trükiste vaatamise funktsionaalsust. Lisatud on võimalus vaadata trükiseid ekraanil uuema Crystal Reports'i versiooniga. SAFAdminstraatori Valikute lehe Üldiste valikute harusse ning kasutajaprogrammi keskkonna valikute harusse on lisatud valik "Crystali vaataja versioon" valikuga /10/11. Vaikimisi on see tühi ning numbriline valik tähistab vastava Crystali versiooni vaatajat, tühi valik tähendab seda, et kasutatakse SAFi poolt ette antud vaataja vaikeversiooni(hetkel veel 10). SAFAdministraatoris tehtud valik mõjub kõigile kasutajatele, kui kasutaja ei ole oma keskkonna valikutes tühikust erinevat valikut teinud.
Crystali vaataja versiooni valik on vajalik selleks, kui esineb trükiste ekraanil vaatamisel probleeme sujuva liikumise või skrollimisega.


7.2.80.1 (10.11.2017)
Täiendatud Palga süsteemi. Lisatud on võimalus kasutada nn astmelise miinimumiga tulumaksu arvestust. Selle kasutusele võtmiseks tuleb kinnipidamisliikide all kirjeldada uus tulumaksu liik, mille tüüp on "Tulumaks astmelise miinimumiga" ja miinimumi lehel on näidatud maksimaalne miinimumi summa 500 €, miinimumi vähenemise vahemiku algus 1200 € ning miinimumi vähenemise vahemiku lõpp 2100 €. Isikukaartide kinnipidamise lehel tuleb ridade muutmise abil panna senisele tulumaksu liigile lõpu kuupäevaks 31.12.2017 ning isikutele lisada uus tulumaksu liik algusega 01.01.2018. Töötajate poolt esitatud avalduste alusel miinimumi erandite kirjeldamiseks on lisatud Navigaatori harusse Palk\Registrid\Isikukaardid\ uus loendi tüüpi viide "Isiku miinimumi erandid(loend)". Samu andmeid saab sisestada ka isikukaardi alumises loendis kõrval "Min.erandid".
Täpsema juhendi astmelise miinimumiga tulumaksu kasutusele võtmiseks leiate meie kodulehelt.


7.2.79.1 (09.11.2017)
Täiendatud andmete importi EAK-st(Omniva E-Arve Keskusest). Impordi funktsionaalsusse on lisatud ka EAK-s vormistatud kuluaruannete import SAFi Avansiaruandeks(Ostuarve, millel on kulutšekkide andmed ridades). Kuluaruande import toimub tavapärase EAK andmete impordi käigus, kus imporditakse kõik EAK-s ERPi saatmiseks märgitud dokumendid.


7.2.71.2 (01.11.2017)
Täiendatud TSD aruande arvutamist. Muudetud TSD arvutust nii, et enam isikuid, kellele väljamaksu pole tehtud, enam TSD tulemusse ainult tööaja määra kuvamiseks välja ei arvutata. Muudatus on tehtud vastavalt tulumaksuseaduse muudatusele § 40 lg 5. Muudatusega ei ole tulumaksu kinnipidaja kohustatud maksudeklaratsioonil TSD kajastama väljamaksete puudumisel töötaja või ametniku tööaja määra.


7.2.60.1 (21.10.2017)
Täiendatud Palga ja Personali isikukaartide loendite funktsionaalsust. Lisatud on võimalus loendisse lisada mitu kirjet nii, et iga kirje järel ei pea eraldi seda salvestama ning uue kirje sisestamiseks vajutama Ctrl+N või "Uus" nuppu. Sisestatud kirje salvestamine ning uue alustamine käivad automaatselt liikumisel ridade vahel klahvidega Enter, TAB või nooleklahvid.
NB! Personali Töötamise loend seda funktsionaalsust ei toeta.


7.2.58.1 (19.10.2017)
Täiendatud SAF7 funktsionaalsust. Lisatud võimalus Drag&Drop või Copy/Paste meetodil lohistada faile oma arvutist, meilikastist või mujalt SAFi dokumendile või registri dokumendile. Faili lohistamisel piisab sellest, kui valitud fail lahti lasta SAFi dokumendi päise piirkonnas, fail kirjutatakse vastava dokumendi välja "Fail andmebaasis". Copy/Paste meetodil tuleb vahemälusse kopeeritud faili SAFi asetamiseks klõpsata dokumendi ekraanil väljal "Fail andmebaasis" või registri ekraanil "Pilt" väljal ning vajutada klaviatuuril klahvikombinatsiooni Ctrl+V


7.2.57.1 (18.10.2017)
Lisatud uus trükis. Palga Tasude ja kinnipidamiste aruandele lisatud uus trükis "Tulumaksu miinimum kuude lõikes"


7.2.43.1 (04.10.2017)
Lisatud uus trükis. Põhivara inventuuri aruandele on lisatud uus trükis "PVInventuur_Kontod".


7.2.36.1 (27.09.2017)
Lisatud uus trükis. Raamatupidamise päringu tulemusele on lisatud trükis "Päring kontod 12 kuud".


7.2.36.1 (27.09.2017)
Täiendatud Pakkumiste ekraani funktsionaalsust. Lisatud võimalus pakkumise dokument konteerida.


7.2.23.1 (14.09.2017)
Täiendatud Aktsepteerimata ostuarvete loendi ekraani. Lisatud on peidetud väljad Tellimuse nr., Tellimuse kuupäev, Arve nr., Arve kuupäev.


7.2 (13.09.2017)
Täiendatud Firmakaardi funktsionaalsust. Viitenumbri sisestamisele on lisatud kontroll korduva viitenumbri vältimiseks. Sellise leidmisel kuvatakse vastavat teadet. Korduva viitenumbri sisestamist ei keelata.


7.2 (06.09.2017)
Täiendatud E-arve impordi funktsionaalsust. Lisatud on võimalus importida SAFi kõik e-arvega kaasas olevad hankija pangaarved. Abi\Valikud\E-arve valikute harusse on lisatud valik "Impordi kõik arveldusarved". Vaikimisi "Ei", "Jah" valiku korral imporditakse kõik e-arve failis olevad pangaarved hankija firmakaardile.


7.1 (12.08.2017)
Täiendatud ostu, müügi ja laodokumentide loendeid. Lisatud peidetud veerud "Netosumma" ja "Käibemaks".


7.1 (23.06.2017)
Lisatud uus Keskkonna valik. Lisatud on Jah/Ei valik "Tegevuste ja trükiste paneel ühine", mis määrab, kas Tegevused ja Trükised on samal paneelil või eraldi paneelidel. Valiku muutmine rakendub peale SAFi taas käivitust. NB! Valik on ainult SAF 7.1 Modern versioonis.


7.1 (22.06.2017)
Täiendatud Põhivara saldode impordi\ekspordi funktsionaalsust. Olemasoleva CSV faili formaati on lisatud väljad DepreciationBegin – Amort. algus (N-tähendab „Järgm. Kuu“, C-tähendab „Sama kuu“), CRCapitalAssetsCat.Code - Kogumi kood, Description - PV kaardi selgitus ning U_VÄLJAD kujul CRCapitalAssets.u_xxx.


7.1 (20.06.2017)
Täiendatud Ostuarvetelt pangamaksete tekitamise funktsionaalsust. Lisatud on uus valik "Arve kohta üks tasumine" Arvelduste harusse. Jah valiku korral tekitatakse igale ostuarvele vastav maksekorraldus ning sarnaste arvete koondamist ei toimu.


7.1 (20.06.2017)
Täiendatud pangadokumentide impordi võimalusi. Lisatud on võimalus importida lisaks laekumistele ka tasumiste dokumente panga failist. Selleks on Pangaarvelduste dokumendi ekraani tegevuste menüüsse lisatud valik "Tasumiste käsitsi import". Tasumiste impordi funktsionaalsus sarnaneb Laekumisteimpordi funktsionaalsusele. Pooleli ja Eksporditud seisundiga tasumised aktsepteeritakse, kui failist leitakse sama tasumise dokument, puuduvad tasumised lisatakse juurde vastavalt vaheaknas tehtud valikutele.


7.1 (16.06.2017)
SAF 7.1 Modern uus navigaator. SAF 7.1 Modern versioonile on ehitatud uus modernse disainiga navigaator - kaustade ja viidete süsteem. Lisatud on ka võimalus lülitada tagasi klassikaline navigaator, selleks on lisatud keskkonna valikutesse Jah/Ei valik "Klassikaline navigaator".


7.1 (15.06.2017)
Lisatud uus valik. Valikute Dokumendi harusse on lisatud valik "Värskenda kõik automaatselt". Jah valiku korral värskendatakse dokumendi salvestamisel kogu loend üle. NB! Valik on kätte saadav ainult SAF 7.1 versioonis.


7.1 (14.06.2017)
Täiendatud Lao süsteemi funktsionaalsust. Lisatud on alternatiivne jooksva laoseisu arvestamise mehhanism, mis võimaldab tuntavalt vähendada SQL serveri koormust (eriti partiiarvestuse kasutamisel). Mehhanismi aktiveerimiseks on lisatud SAFAdministraatori valikute Lao harusse valik "Jooksva laoseisu arvutus päringutega". Samas on Lao harusse kokku tõstetud ka valikud "Arvesta alternatiivkogust" ning "Omahind ladude lõikes".
NB! Mehhanismi arenduse käigus on SAFAdministraatorist ära kaotatud valik "Jooksev omahind". Alates käesolevast versioonist on SAFis kehtiv ainult jooksev omahind ehk omahinna arvestus toimub kaalutud keskmise põhimõttel ning staatilise omahinna kasutamise võimalus edaspidi puudub.
NB! Mehhanismi rakendamisele eelnevalt on soovitav koostöös meie konsultantidega üle kontrollida SQL serveri jooksvad seaded ja SQLis taustal toimivate protsesside loogika.


7.1 (13.06.2017)
Täiendatud Aktsepteerimata ostuarve ning Ostutellimuse ekraane. Ekraanidele on lisatud KMD infi väljad.


7.1 (10.06.2017)
Täiendatud SAFPostituse funktsionaalsust. Müügiahela dokumentide ekraanidele on lisatud peidetud väli "E-mail". Postitamisel saadetakse antud dokument välja sisestatud aadressile ning saaja aadressi enam firma kaardilt ei otsita, kui väli tühjaks jätta, siis leitakse saaja aadress nii nagu varem.


7.1 (10.06.2017)
Täiendatud Palga ja Personali mooduli Isikukaarti. Isikukaardi Tööaja tüübi valikusse on lisatud Käsundusleping.


7.1 (06.06.2017)
Täiendatud SAFPostituse funktsionaalsust. Postituse dialoogi aknasse on lisatud valik "Eelista firma dokument e-maili". Valik ilmub nähtavale ainult postitamisel firmade loendist või aruannetelt( nt Firma saldo), kus vaikimisi postitatakse firma üldisele meiliaadressile ning valiku täitmisel firma arve meiliaadressile. NB! Täiendus on kasutatav ainult SAF 7.1 versioonis.


7.1 (27.05.2017)
Täiendatud Kõikide dokumentide loendi ekraani. Lisatud on peidetud veerg Tehingu kuupäev.


7.1 (04.05.2017)
Muudetud trükise kujundust. Tasude ja kinnipidamiste aruande trükise TasudJaKinnipidamisedTabel kujundust on muudetud nii, et seda saab eksportida Excelisse.


7.1 (25.04.2017)
Täiendatud kassatöökoha funktsionaalsust. Lisatud on võimalus kasutada IDS'i kaardimakse terminali. Süsteemi paigaldamiseks ja seadistamiseks palume võtta ühendust AS Sysdeciga.


7.1 (20.04.2017)
Täiendatud Palga ja Personali mooduli isikukaardi funktsionaalsust. Isikukaardi Puhkuste lehe käitumist on täiendatud nii, et puhkuste päevade arvu(DayCount) välja sisu saab kasutada Wordi dokumendi makettidel.


7.1 (18.04.2017)
Täiendatud E-arve ekspordi funktsionaalsust. Kui Omafirma pangaarve juures on täidetud väli Arveldaja nimi, siis pannakse makse saaja nimeks selle sisu.


7.1 (06.04.2017)
Muudetud artiklite ekraani. Loend Omahind ladudes ning päise väli Omahind on pandud lukku seoses andmebaasi struktuuri muutustega jooksva omahinna tabelites ning alternatiivse jooksva laoseisu arvestamise mehhanismi lisamisega.


7.1 (18.03.2017)
Muudetud Postituse valikuid. Maha võetud valik Kasuta eelmise postituse seadeid. Erineva seadete komplekti salvestamiseks saab kasutada postituse makette, ilma maketita postitamisel kasutatakse alati valikutes kirjeldatud seadeid.


7.1 (10.03.2017)
Lisatud uus trükis. Müügi ABC aruande alla on lisatud uus trükis MüügikäibedMaksjadABC. Käibe ABC grupeering maksjate lõikes.


7.1 (09.03.2017)
Täiendatud Firma ekraani. Lisatud on Jah/Ei tüüpi peidetud väli "Lisa e-arve postitusel". Jah väärtuse korral lisatakse postitusel sellele firmale e-posti manusesse alati ka e-arve XML fail, sõltumata postituse e-arve valikutest.


7.1 (08.03.2017)
Lisatud uued trükised. Müügikäibe aruande alla on lisatud uued trükised MüügikäibedHankijad12+12Kuud; MüügikäibedKaubad12+12Kuud; MüügikäibedKaubagrupid12+12Kuud; MüügikäibedMaksjad12+12Kuud; MüügikäibedOstjad12+12Kuud; MüügikäibedTeostajad12+12Kuud; MüügikäibedTöötajad12+12Kuud. Trükised võrdlevad erinevate aastate käibeid kuude lõikes.


7.1 (04.03.2017)
Täiendatud Lao sissetuleku ekraani. Lisatud on päisesse ja ridadele KMD infi väljad sarnaselt ostuarvega.


7.1 (01.03.2017)
Lisatud võimalus muuta ostuarvel ja aktsepteerimata ostuarvel artiklit ning kogust nii, et rea summa ei muutu. Ostuarve ja Aktsepteerimata ostuarve valikutesse on lisatud valik "Säilita summa artikli muutmisel" (vaikimisi EI). Jah valiku korral, kui dokumendi päises ei ole märgitud hinnakirja, siis ridades artikli ja/või koguse muutmisel summat ei muudeta. Funktsionaalsus on vajalik imporditud e-arvete hilisemal töötlemisel SAFis.


7.1 (23.02.2017)
Täiendatud E-arve ekspordi funktsionaalsust. Lisatud on uus valik Versiooni number E-arve harusse. Valik määrab, millise Eesti Pangaliidu e-arve versiooni fail e-arve ekspordil genereeritakse.


7.1 (10.02.2017)
Täiendatud pangalaekumiste käsitsi impordi funktsionaalsust. Lisatud on uus valik Käsitsi impordil seo kogu summa arvega Arvelduste harusse. Valik määrab, kas kogu laekunud summa seotakse ühe arvega ning laekumise jäägi kohta eraldi ettemaksu rida ei lisata või lisatakse enam laekunud summa osa kohta ettemaksu rida.


7.1 (07.02.2017)
Täiendatud Aktsepteerimata ostuarvete ekraani. Lisatud on käibemaksu tagasiarvestuse ja käibemaksu kulusse arvestuse funktsioonid sarnaselt ostuarvele.


7.1 (03.02.2017)
Täiendatud välismaksete ekspordi võimalusi. Lisatud on valik SEPA OrgID kood valikute Ekspordi harusse. Valik määrab välismakse ekspordil OrgID tag'i sisu, kui valik on tühi, siis tag täidetakse vaikimisi väärtusega, täitmisel läheb faili sisestatud väärtus. Valik mõjutab nii tavalist välismakset kui ka palga massmakset.


7.1 (31.01.2017)
Täiendatud Ostu- ja Müügiarve loendite ekraane. Lisatud on peidetud väljad Netosumma ja Käibemaks.


7.1 (20.01.2017)
Täiendatud Palga moodulis Tasude ja kinnipidamiste aruandelt maksekorralduste tekitamise funktsionaalsust. Lisatud on võimalus koostada makse selgitus valemiga.


7.1 (18.01.2017)
Täiendatud Palga puhkuste aruande ekraani. Keskmisesse loendisse on lisatud aegunud puhkusepäevade veerg.


7.1 (17.01.2017)
Täiendatud Personali mooduli puhkuste aruande trükist "Puhkuse saldod aastate lõikes". Sektsioonile Puhatud on lisatud juurde 2 veergu Sots ja Muu, kuhu alla kuvatakse vastavalt puhatud sotsiaalpuhkuse päevad ning muud puhkuse päevad, mis ei liigitu eelmiste veergude alla.


7.0 (23.12.2016)
Lisatud võimalus operatiivselt kontrollida firma käibemaksu kohustust. Vaata menüüsse in lisatud valik "KM kohustuse kontroll", saab käivitada firmade ekraanil või dokumendi ekraanil nii salvestatud, kui ka salvestamata dokumendil. Päring tehakse äriregistri andmebaasist.


7.0 (15.12.2016)
Lisatud Inforegistri liides. https://www.inforegister.ee/ Firmade ekraani Dokumendi menüüsse on lisatud 3 menüüpunkti: 1. "Päring Inforegistrisse", mis avab Inforegistri veebilehe vastava firma andmetega. 2. "Lisa andmed Inforegistrist" Uue firma lisamisel päritakse sisestatud koodi järgi andmed Inforegistrist ja lisatakse need SAF’i firma kaardile. 3. „Uuenda firma statistika Inforegistrist“, uuendatakse firma kaardi IR väljade(vaikimisi peidetud) sisu Inforegistrist. Punktid 2 ja 3 eeldavad lepingut Inforegistriga ning kasutajanime ja parooli olemasolu, mis tuleb salvestada SAFAdministraatori valikutesse.


7.0 (02.12.2016)
Lisatud on uued raamatupidamisaruannete vormid ja trükised. Bilanss 2016, Kasumiaruanne sk1 2016, Kasumiaruanne sk2 2016.


7.0 (28.10.2016)
Firma kaardile on lisatud juurde 2 uut E-arve kanalit RIK ja Telema.


7.0 (14.10.2016)
Täiendatud ostuarve ekraani, lisatud on peidetud väljad "AO faili asukoht" ja "AO fail andmebaasis", mis on vastavad väljad seotud aktsepteerimata ostuarve dokumendil.


7.0 (12.10.2016)
Täiendatud E-arve ekspordi funktsionaalsust. Lisatud võimalus lisada E-arve xml faili pdf vormingus arve trükivorm.


7.0 (12.10.2016)
Lisatud võimalus tekitada pangalaekumisest ettemaksuarve. Ettemaksuarve saab tekitada ainult sidumata ehk ettemaksu laekumise dokumendilt. Müügiarvete valikutesse on lisatud Jah/Ei valik Seo ettemaksuarve. Jah valiku korral otsitakse müügiarve salvestamisel kõik sama firma laekumiste pealt tekitatud ettemaksuarved ning kuvatakse neid vaheaknas sidumiseks. Sidumisel lisatakse valitud ettemaksu arve(te) summad miinusega müügiarve ridadele.


7.0 (07.10.2016)
Täiendatud Palga ja Personali moodulit. Lisatud võimalus arvestada puhkuse saldost maha aegunud puhkuseid. Isikukaardi puhkuste lehele on lisatud uus puhkuse meetod "Aegumine". mille valikul saab täita aegunud päevade arvu. Aegumise hetkeks arvestatakse puhkuse rea lõpu kuupäeva. Aastat, mille puhkus aegub, saab märkida puhkuse rea Aasta veergu. Palga ja personali puhkuse aruanded lahutavad isikukaardile märgitud aegunud päevad arvutatavast puhkuse saldost maha. Aegunud puhkuste päevi näeb ka Personali mooduli Puhkuste aruande trükisel "Töötajate puhkuse saldo aastate lõikes".


7.0 (30.09.2016)
Täiendatud Panga-Kassa arvelduse funktsionaalsust. Lisatud võimalus kirjeldada igale omafirma pangaarvele ja kassaüksusele eraldi dokumendi seeria ja rakendada vastavalt sõltumatu dokumendi numeratsioon. Firmade ekraani pangaarvete lehele on lisatud peidetud väljad Sissetuleku dok. seeria ja Väljamineku dok.seeria. Kassade ekraanile on lisatud nähtavad väljad Sissetuleku dok. seeria ja Väljamineku dok.seeria.


7.0 (30.09.2016)
Lisatud võimalus kirjeldada Ostuarvetele kinnitusringe ehk tingimusi, mille alusel saab automaatselt lisada aktsepteerimata ostuarvetele isikid või isikute gruppe, kes peavad antud dokumendid kinnitama. Lisaks on täiendatud ülesannete täitmise ekraani funktsionaalsust nii, et täitmata ülesannete korral saab ülesannete täitmise ekraani kasutajale SAFi sisse logimisel automaatselt ette kuvada.


7.0 (30.09.2016)
Lisatud võimalus dokumendiridade lisamiseks mistahes tabulaarsete andmete alusel (Excel, CSV tekstifail, tabelid e-kirjades ja veebilehtedel) "Copy-Paste" meetodil. Funktsinaalsus käivitub kõigi SAFi dokumentide ridadel klahvikombinatsiooniga Ctrl+Shift+V või Tekst menüüst valikuga Aseta teisiti... Pakutakse ette ekraan, kus saab imporditavad andmed siduda dokumendi ridade veergudega. Makettide ja valikute salvestamise võimalus on seotud "Eriliste dokumentide tekitamise" litsentsiga.


7.0 (30.09.2016)
Lisatud võimalus märkida firmadele ja artiklitele Ostu/müügi tüüp, mille abil saab eristada ostuarvetele ja müügiarvetele pakutavad firmad ning artiklid. Ostuarve tüüpi registreid ei saa valida müügiahela dokumentidel, Müügiarve tüüpi registreid ei saa valida ostuahela dokumentidel ning Raamatupidamise tüüpi registreid ei saa valida nii ostu- kui ka müügiahela dokumentidel. Tühja valikuga registrid on valitavad kõigil dokumentidel.


7.0 (23.09.2016)
Täiendatud aruande generaatori aruande väljundit. Väljundi ridade tabelisse BPStatmAmount on lisatud andmebaasi väljad BeginDate1;...;BeginDate12 ja EndDate1;...;EndDate12, mida saab kasutada trükistel. Väljad on täidetud vastavate perioodide välja arvutatud alguse ja lõpu kuupäevadega.


7.0 (21.09.2016)
Täiendatud Müügiarvete ekraani. Ridadele on lisatud peidetud veerg Laos, mis kuvab kauba laoseisu dokumendi tegemise hetkel.


7.0 (20.09.2016)
Täiendatud e-arvete importi Omniva e-arve keskusest. Impoditud e-arvele lisatakse link algdokumendile, mis asub Omniva e-arve keskuses. Link salvestatakse impoditud dokumendi välja Fail andmebaasis. Lingi avamisel avatakse antud dokumendi algdokumendi kuva Omniva e-arve keskuses.


7.0 (19.09.2016)
Täiendatud Ostu- ja Müügiarve ekraanide funktsionaalsust. Dokumendi menüüs funktsioon Tekita tasaarveldus võimaldab tasaarveldada ka erineva kreeditsummaga dokumenti (Varem oli tasaarveldus võimalik vaid siis, kui algdokument ja kreeditdokument olid absoluutväärtuselt võrdse summaga).


7.0 (19.09.2016)
Täiendatud SAFPostituse funktsionaalsust. Lisatud võimalus saata SAFPostitusega e-kiri iga SAFi aruande pealt. Aruannetelt, mis pole otseselt seotud firmade registriga, e-kirja saatmisel tuleb postituse ekraanil saaja meiliaadress käsitsi täita.


7.0 (15.09.2016)
Täiendatud Lao sissetuleku ekraani funktsionaalsust. Lisatud võimalus tekitada transpordi dokument valitud sissetuleku ridade alusel.


7.0 (14.09.2016)
Täiendatud ülesannete jagamise ja täitmise ekraane. Lisatud on registri tüüpi valik Tüüp. Uusi tüüpe saab lisada vaid läbi ülesannete jagamise ekraani kukkudes tüüpide loendisse. Tüüpide registril eraldi viidet pole.


7.0 (08.09.2016)
Täiendatud Teenuste mooduli Lepingu ekraani funktsionaalsust. Uue lepingu rea lisamisel pakutakse lepingu päise alguse kuupäeva automaatselt ette rea alguse kuupäevaks.


7.0 (02.09.2016)
Täiendatud e-arvete impordi funktsionaalsust. Lisatud võimalus importida e-arveid, mis sisaldavad pdf vormingus algdokumenti(xml faili sees on määratud kohas kirjeldatud pdf dokument). E-arve sees polev pdf salvestatakse dokumendi juurde välja Fail andmebaasis.


7.0 (31.08.2016)
Täiandatud Ctrl+F otsingu käitumist aruannete ridadel. Ctrl+F otsing leiab otsitava kirje aruande tulemuse ridadest ning kukub otsitava rea peale sarnaselt Ctrl+Shift+F otsingule. Dokumentides ja loendites on Ctrl+F otsingu käitumine endine.


7.0 (12.08.2016)
Täiendatud Ostu- Ja Müügiarve ekraani funktsionaalsust. Lisatud võimalus käivitada menüüst ettemaksete sidumise funktsioon. Dokumendi menüüs valik "Seo arve ettemaksetega".


7.0 (05.08.2016)
Lisatud uus valik Müügiarve.Saateleht harusse - Täida partii read. Võimaldab valida, kas müügiarvest saatelehe tekitamisel partii või seeria tüüpi kaupadel täidetakse partiide read automaatselt. Vaikimisi on valik EI.


7.0 (02.08.2016)
Täiendatud Panga/Kassa dokumentide konverteerimise funktsionaalsust. Konverteerimise funktsioon paneb automaatselt algdokumendi ja tekkinud dokumendi oleku "Lõpetatuks".


7.0 (27.07.2016)
Täiendatud Reskontro ekraani funktsionaalsust. Algdokumendi ja tasumise dokumendi numbri veergudele on lisatud (...) nupp, mille vajutamisel avatakse vastav dokument.


7.0 (25.07.2016)
Täiendatud Ostuarvete ja Seotud dokumentide ekraane. Ostuarvete ekraanile on lisatud peidetud väljana AO fail andmebaasis - seotud aktsepteerimata ostuarve väli Fail andmebaasis. Seotud dokumentide ekraanile on lisatud peidetud väljana dokumendi Fail andmebaasis.


7.0 (21.07.2016)
Täiendatud Kõigi dokumentide loendi ekraani. Lisatud on peidetud väljadena dokumendi Faili asukoht ja Fail andmebaasis.


7.0 (11.07.2016)
Täiendatud Arvelduste käibearuannet. Aruande tingimuste ekraanile on lisatud Jah/Ei valik "Näita nulliseid käibeid" , mis elimineerib aruande saldodest arveldused, millel pole aruande perioodil käivet.


7.0 (08.07.2016)
Täiendatud Kaubainfo ekraani. Lisatud peidetud väli Hankija, mis kuvab artikli kaardi hankijat.


7.0 (08.07.2016)
Täiendatud partiide arvestust lao süsteemis. Lisatud võimalus kasutada ka partiide juures alternatiivkoguse arvestust.


7.0 (10.06.2016)
Täiendatud palga ja personali mooduli isikukaarti. Töövõimetuslehtede loendile on lisatud viide arvetusdokumendile.


7.0 (30.05.2016)
Täiendatud on F9 - veeru summa funktsionaalsust. Lisatud on võimalus leitud veeru summa kopeerida vahemällu ning asetada see soovitud rakendusse(excel, notepad, word, SAF, jne..). Summa kopeerimiseks tuleb summa peal vajutada hiire paremnuppu ning menüüst valida "Kopeeri".


7.0 (27.05.2016)
Täiendatud on alternatiivkoguse sisestamise funktsionaalsust partii tüüpi artiklitele. Lisatud alternatiivkoguse sisestamise võimalus partii tüüpi artiklile dokumendi realt sarnaselt põhikogusele, kus kogus ja alternatiivkogus kantakse üle ka dokumendi real valitud partii reale. NB! Alternatiivkogust ei saa sisestada siis, kui Lao valikutes on aktiivne valik "Lisa partiid FIFO".


7.0 (26.05.2016)
Täiendatud INF 14 aruannet. Lisatud võimalus arvutada makstud autokompensatsiooni andmeid ka palga arvestusliikide alusel. NB! Arvestusliigi ja kinnipidamisliigi filtreid ei saa aruandel samaaegselt kasutada.


7.0 (20.05.2016)
Lisatud võimalus rakendada kirjete koondamist ka palga tululiikide ning OECD koodide registrites.


7.0 (19.05.2016)
Täiendatud on SAFi töökindlust võrguühenduse katkestuste korral. Ühenduse katkemisel serveriga(nt arvuti läheb "uinunud" olekusse) taastatakse ühendus ilma SAFi sulgemata. Kui mingil põhjusel ühenduse taastamine ei ole võimalik, siis kuvatakse vastavat teadet.


7.0 (16.05.2016)
Täiendatud on e-postituse funktsionaalsust. Lisatud on võimalus määrata saadetavate sõnumite vaheline viivitus. Viivituse saab määrata Postituse valikuga "Sõnumite vaheline viivitus" sekundites. Viivituse määramine on vajalik siis, kui SAFPostituse SMTP serveriks on määratud Telia või mõni muu sarnast teenust pakkuv server, kus on piiratud minutis tehtavate ühenduste arv ehk saadetavate meilide arv. NB! Viivituse määramisel pikeneb meilide saatmise koguaeg, kuid see aitab vältida meiliserveri "musta nimekirja" sattumist.


7.0 (25.04.2016)
Täiendatud Ostutellimus laokäibest aruande ekraani. Tulemuse ridadele on lisatud veerud "30 päeva keskmine väljaminek" ja "Jätkub päevades", mis kuvavad vastavalt aruande perioodi päevade alusel leitud 30 päeva keskmist väljaminekut ning päevade arvu, kauaks perioodi lõpu laojäägist piisab.


7.0 (25.04.2016)
Täiendatud palga ja personali mooduli isikukaardi loendite ekraane. Kõigile on lisatud töötaja isikukoodi väli.


7.0 (15.04.2016)
Täiendatud on Müügitellimusest Ostutellimuse ja Saatelehest Sissetuleku tekitamise funktsionaalsust. Lisatud on võimalus tekitada ostutellimus või sissetulek konkreetsele hankijale sõltumata artikli kaardil märgitud hankijast. Vastav valik "Ignoreeri artikli hankijat" on lisatud tekitamise dialoogi aknasse.


7.0 (12.04.2016)
Lisatud uus trükis palga Isikukonto aruandele: Isikukonto detailne - lisaks tavaandmetele kuvatakse trükisel detailselt arvestusliigi perioodid, tulumaksuvabastuse rakendus, arvestusliigi tariif, ametikood.


6.10.2146 (18.03.2016)
Täiendatud nn ridadeta aruannete ekraane ja funktsionaalsust. Ekraanidele on lisatud nupud Dokumendid ja Read, mis avavad vastavalt aruande tingimustele vastavad dokumentide loendi ekraani ning dokumentide ridade loendi ekraani. Nupud on lisatud ekraanidel Müügikäibe aruanne; Laokäibe aruanne; Ostukäibe aruanne; Lao sissetuleku aruanne; Müügitellimuste aruanne; Ostutellimuste aruanne; Müügi ABC aruanne; Lao ABC aruanne; Intrastat aruanne.
Põhivara varade liikumise aruandele on lisatud aruande tulemuse read.


6.10.2144 (16.03.2016)
Täiendatud laekumiste käsitsi impordil firma leidmise algoritmi. Kui impordi failis on firma reg.nr. täidetud, siis alustatakse sobiva firma otsimist selle järgi, seejärel firma nime järgi.


6.10.2130 (02.03.2016)
Täiendatud Personali mooduli isikukaardi ekraani. Lisatud on Jah/Ei väli Tööleping. Välja muutmine mõjutab Palga mooduli isikukaardi sama välja ning vastupidi. Väli on vaikimisi peidetud.


6.10.2123 (24.02.2016)
Lisatud võimalus välja lülitada kasutaja arvuti lokaalse kõvaketta vaba ruumi (1GB) kontroll SAFi käivitamisel. Selleks tuleb SAFi ikooni käsureale lisada võti -n:d . NB! Võtme lisamisel ei kontrollita SAFi avamisel enam lokaalse kõvaketta (tavaliselt C:\) vaba ruumi ning vaba ruumi vähenemisel alla kriitilise piiri (1GB) ei kuvata vastavat teadet. Piisava vaba ruumi puudumisel võib SAFi töös tekkida ettearvamatuid tõrkeid ja antud võtme kasutamine on lubatud vaid kasutaja omal vastutusel!


6.10.2123 (24.02.2016)
Täiendatud Palga mooduli Arvestuse dokumendi tekitamise funktsionaalsust. Funktsioon "Tekita kõigile" lisab tululiigi ja OECD liigi dokumendile arvestusliigi juurest, kui vastavat liiki pole isikukaardil kirjeldatud.


6.10.2106 (10.02.2016)
Täiendatud TSD aruande arvutust. TSD Lisa2-le on lisatud töökoormuse näitamine sarnaselt Lisa1-ga, kui OECD koodid on 120, 121, 122, 126, 127 ,128, 144, 145, 146, 147, 148, 149 , muude OECD koodide korral on töökoormus alati 0.


6.10.2103 (10.02.2016)
Täiendatud Lao saatelehe, Laokulu, Laoliikumise ja Komplekteerimise ekraani käitumist salvestamisel. Kui eelreserveering on lubatud ja salvestamisel mõnda artiklit ei jätku, siis on lisatud võimalus eelreserveeringu salvestamine katkestada. Funktsionaalsuse sisse lülitamiseks on nimetatud lao dokumentide valikutesse lisatud valik Luba eelreserveeringu katkestamine.


6.10.2101 (08.02.2016)
Täiendatud dokumentide tekitamisi. Osaliste lähetamiste vaheekraanidele on lisatud alternatiivse koguse väljad sarnaselt koguse väljadega. Saab täita lähetatava alternatiivse koguse välja.


6.10.2092 (03.02.2016)
Täiendatud TSD lisa INF 14 aruannet. Viidud vastavusse 2016 a nõuetega. Palk\Registrid \TSD Lisad kausta on lisatud koolituskulude andmete sisestamiseks eraldi ekraan TSD lisa INF 14 koolituskulud. Ekraanil sisestatud andmed lisatakse aruande tulemusel koolituskulude lehele. Isikliku auto kasutamise eest hüvitise kajastamise põhimõtted pole muutunud. Vastavad andmed lisatakse ka ekspordi faili.


6.10.2090 (02.02.2016)
Täiendatud palga TSD aruannet. Aruande arvutus on viidud vastavusse 2016 nõuetele. TSD aruandele leitakse kõik isikud, kellele on aruande kuul tehtud väljamaks või kellele pole tehtud väljamaksu, kuid nende tööle asumise kuupäev isikukaardil on varasem aruande kuu viimasest päevast või töölt lahkumise kuupäev isikukaardil on hilisem aruande kuu esimesest päevast ja isikukaardil on tööleping "Jah". Tulemusest jäävad välja need isikud , kes on aruande kuul tööl, kuid nende töösuhe on kogu aruande kuu jooksul peatatud ehk neil esineb isikukaardil puhkus või puhkused kogukestvusega üle aruande kuu, mille erand on "Jah".
Isikutel, kellel on TSD aruandel rida tulu- ehk väljamaksuliigiga 0,10,11,12 või 13, kuvatakse töökoormuseks 1 või isikukaardil märgitud 0-st erinev väärtus. Kõigi muude väljamaksuliikide korral on töökoormuseks 0. Isik, kellele on tehtud aruande kuu jooksul väljamaks mõne muu väljamaksuliigiga, nt 24 - haigusraha, ja isikukaardil on väli Tööleping "Jah", lisatakse TSD tulemusse üks rida, millel summad on nullid, väljamaksu liik on 10 ja töökoormus 1 või isikukaardil märgitud 0-st erinev väärtus.
Isikud, kellele on tehtud väljamaks, kuid aruande kuul ei ole tööl (töölt lahkumise kuupäev on varasem aruande kuu algusest), täidetakse töökoormus alati 0-ga.
NB! Selleks, et 2016 a TSD aruandele ei tuleks töölt lahkunud isikud, tuleb nende isikukaartidel täita nende õige töölt lahkumise kuupäev. Isikud, kes on tööl VÕS lepinguga või mõnel muu põhjusel saavad ainult tasu, mis ei ole väljamaksuliigiga 10,11,12 või 13, peab isikukaardil välja Tööleping märkima "Ei".


6.10.2085 (28.01.2016)
Täiendatud Personali mooduli isikukaardi töötamise lehe funktsionaalsust. Isikukaardi salvestamisel kontrollitakse, et viimast töölepingu lisa ei saa lõpetada, kui tööleping on lõpetamata. Ehk kui on vaja töölepingu lisa lõpetada nii, et tööleping jätkub, siis tuleb alati jätkamiseks lisada uus töölepingu lisa, mis automaatselt lõpetab eelmise lisa. Kontroll ei kehti Lisatöökoha tüüpi lepingulisade korral. Töölepingu lõpetamisel lõpetatakse kõik lõpetamata lisad.


6.10.2079 (28.01.2016)
Täiendatud andmete logimist. Lisatud on SAF administraatori tegevuste logimine. Logitakse Arhiveerimise lehe tegevusi - arhiveerimine, arhiivi tekitamine, andmete kustutamine ja valikute lehe finantsaasta kuupäevade nuppude vajutamisi.
Valikute muutmist ei logita.


6.10.2079 (28.01.2016)
Täiendatud SAFist andmete eksportimise võimalusi. Lisatud ekspordi menüüsse valik SAF Failide eksport, mis võimaldab SAFi andmebaasi salvestatud faile või SAFi ekraanidega lingitud faile korraga SAFist välja eksportida ekspordi käigus näidatud asukohta ja kasutaja poolt määratud nimega. Eksport on võimalik Ostuarvete, Aktsepteerimata ostuarvete, Artiklite, Töötajate, Palga isikukaartide, Personali isikukaartide ja Kõik dokumendid ekraanidel.


6.10.2076 (26.01.2016)
Täiendatud Lao mooduli ekraane. Dokumentide ekraanide ridadele on lisatud peidetud väli Alt.laos, kus kuvatakse alternatiivse koguse jääki dokumendi tegemise hetkel sarnaselt laojäägile. Alternatiivse koguse jääki kuvatakse juhul, kui SAFAdministraatoris on alternatiivse koguse arvestus sisse lülitatud.


6.10.2070 (25.01.2016)
Täiendatud majandusaasta e-aruannete funktsionaalsust. E-aruannete valemite ekraanile on lisatud Kordaja veerg. E-aruande arvutamisel korrutatakse saadud tulemus kordajaga läbi ja lisatakse saadud tulemus e-aruande tulemusse. Võimaldab kuvada näiteks kasumiaruande kulude ridu miinusmärgiga kui lisada kordaja -1.


6.10.2070 (25.01.2016)
Täiendatud palga TSD aruande funktsionaalsust. Lisatud on võimalus välja arvutada ja eksportida TSD lisa1 b-osa ning TSD lisa 2 b-osa (tagasimaksed ja tasaarveldused). Selleks on kinnipidamiste ekraani ridadele lisatud 3 uut välja - Aasta, Kuu ja Põhjus (millal on tagastatav summa välja makstud ja mis põhjusel see tagastatakse), mida lubatakse täita siis, kui rea summa on negatiivne(miinusega). TSD lisade 1 ja 2 b- osa täitmiseks tuleb kinnipidamise dokumendil kõik tagastatavad summad (väljamaks, tulumaks, sotsiaalmaks jne) näidata miinusega, täita nendel ridadel aasta, kuu ja põhjuse väljad. TSD aruande arvutus kuvab need read TSD aruande tulemuse vastavatel lisalehtedel. TSD eksport lisab vastavad andmed ka EMTA-le edastatavasse faili.


6.10.2069 (25.01.2016)
Täiendatud reskontro aruannete funktsionaalsust. Esitatud arvete ja saldode aruannetele on lisatud peidetud väli Viiviste arvutus võlani. Jah väärtuse puhul piiratakse arvutatud viiviste summat nii, et see ei ületaks arve tasumata summat. Ei väärtuse puhul viiviste summat ei piirata.


6.10.2065 (21.01.2016)
Täiendatud palga TSD aruannet. Lisatud 2016 a nõuetele vastavad trükised.


6.10.2063 (20.01.2016)
Ühtlustatud Personali mooduli aruannete üldise käitumise põhimõtet: Aruande kuupäevade järgi filtreeritakse isikukaardi vastava lehe kirjed ning võrreldakse neid töötamise lehe andmetega. Kirjet kuvatakse aruandel, kui töötamise lehel leidub rida, mis jääb aruandel määratud perioodi ja mille osakond ja/või ametikoht vastavad aruande päises sisestatud andmetele. Kui töötamise lehelt leitakse kirjele vastavuseks mitu rida, siis osakond ja ametikoht võetakse viimaselt kirjelt. Võrreldakse ainult neid kirjeid, mis EI OLE lisatöökoht.


6.10.2060 (18.01.2016)
Täiendatud SAFpostituse funktsionaalsust. Lisatud võimalus saata SAFpostitusega e-meile läbi OFFICE 365 ja Gmail meiliserverite. Täpsemate juhiste saamiseks palume pöörduda AS Sysdeci klienditeeninduse poole.


6.10.2059 (15.01.2016)
Täiendatud Pearaamatu aruande ekraani. Aruande tulemuse lehtedele lisatud peidetud väljadena kõigi registrite nimetused.


6.10.2058 (14.01.2016)
Täiendatud Personali mooduli täiendkoolituste aruannet. Lisatud täiendavad kuupäevade filtrid.


6.10.2057 (13.01.2016)
Täiendatud firma andmete importi äriregistrist. Importimisel täidetakse ka firma aadressi väli, kui see eelnevalt tühi on.


6.10.2056 (12.01.2016)
Lisatud uued valikud. Abi\Valikud\Firma valikutesse on lisatud valikud Hinnakiri - ost ja Hinnakiri - müük, mis võimaldavad määrata vastavalt vaikimisi hinnakirjad uue firma sisestamisel.


6.10.2050 (04.01.2016)
Täiendatud Aktsepteerimata ostuarvetest ostuarve tekitamise funktsionaalsust. Vastavalt ostuarve valikutele kontrollitakse tekitamisel sarnase dokumendi olemasolu.


6.10.2040 (14.12.2015)
Täiendatud ostukäibe aruande funktsionaalsust. Lisatud on võimalus arvutada aruannet ka tehingu kuupäevade järgi sarnaselt müügikäibe aruandele. Tehingu kuupäevade väljad on aruandel peidetud.


6.10.2040 (14.12.2015)
Täiendatud Reskontro ekraani. Ülemisse loendisse on lisatud peidetud väli Dokument e-mail - firma kaardil olev dokumendi e-maili aadress. Dokumendi menüüsse on lisatud valik Ava firma kaart (Shift+F2).


6.10.2028 (30.11.2015)
Muudetud SAF probleemi saatmise põhimõtet, mille tulemusena on garanteeritud vea info saabumine AS Sysdecisse.


6.10.2014 (16.11.2015)
Lisatud uus valik. Abi\valikud\Arveldus\ valik Import eraldi dokumentidena. Jah valiku puhul imporditakse sama viitenumbriga laekumised eraldi dokumentidena. Vajalik siis, kui kasutusel on firma keskne viitenumber. Valik mõjub ainult siis, kui valik Import ainult viitenumbri alusel on JAH.


6.10.2004 (02.11.2015)
Täiendatud Personali mooduli isikukaardi funktsionaalsust. Töölt lahkunud ja siis uuesti tööle võetud isikule uue töölepingu salvestamisel kustutatakse isikukaardi päisest vana TÖR ID, Uue TÖR ID saamiseks tuleb isik EMTA TÖRi uuesti registreerida.