hinnad

SAF

01
teadlik

Otsuste aluseks on teadmine

Äriliste otsuste aluseks on kindel teadmine ja selge ülevaade nii ette­võtte majandus­tegevuse kõige pise­matest nüanssidest kui ka kõige suure­matest trendidest. Ühe inimese jaoks võib kogu sellise info halda­mine olla mäe­kõrgune välja­kutse – SAFi jaoks aga vaid mõni hetk tegutsemist.

SAF äritarkvara haarab kõiki ette­võtte majandus­tegvusega seotud andmeid – sellega on välditud ette­võtte info­süsteemi killus­tatus, erinevate, paha­tihti raskesti ühil­duvate prog­ram­mide kasu­tamine, andmete dublee­rimine ja mõttetu käsitoo.

02
kodumaine

Ajalugu ja kogemused

SAF on innu ja hingega loodud mitme­külgne äri­tarkvara, mille mootoriks on enam kui 30 aastat kogemusi, Eesti majandus­ruumi suure­pärane tundmine ning nutikad IT lahendused. Tunneme hästi kodu­maiste ette­võtete välja­kutseid ning argi­päeva, käime SAFiga alati kaasas jooksvate seaduse­muudatustega ning pakume abi ja tuge kõigis kohalikes keeltes. Suhtleme opera­tiivselt nii kirja kui telefoni teel, hea meelega tuleme ka isik­likult kohale.

03
paindlik

Igaühele midagi

SAF sisaldab paindlikkust kasutada erinevaid mooduleid ja funktsio­naalsusi just nii nagu ette­võttel vaja on; vajadusel töötame välja eri­lahendused konk­reetse ette­võtte ja protsessi tarbeks. Teie kirjeldate probleemid ja koostöös leiame viisi lahenduste saavu­ta­miseks. Tõsi, tihti­peale piisab vaid stan­dardse paigaldus­programmi laadi­misest, kuna paljudest eri­lahendustest on ajaga saanud tark­vara loomulik osa.

04
ühendav

Infosüsteemide sõlmpunkt

Teame hästi, et iga ettevõtte tegevus on seotud teiste firmade ning riigi­asutustega. See­pärast sisalduvad SAFis nii e-arvete saatmine ja vastu­võtmine, suhtlus pankadega kui ka riigile vajalike aru­annete koosta­mine ja edasta­mine – aga ka liidestus Telema dokumendi­vahetusega.

Erilahenduste hulgast leiab näiteks erinevaid liideseid aktsiisi­dokumentide haldus­süsteemiga SADHES, kütuse­käitluse süsteemiga KKS või kasvõi ravimite ehtsuse kont­rolli süsteemiga REKS.

Sõltumata liidese ees­märgist baseerub andme­vahetus aga alati jooksvatel SAFi andmetel ning kajastub koheselt ette­võtte majandus­arvestuses.

05
mitmekülgne

Suurus ei loe

SAF sobib suurepäraselt keerukale suur­ette­võttele, meie kasuta­jate hulgas leidub nii hulgi­müügi­firmasid kui tootmis­ette­võtteid, nii raamatu­pidamis­teenuste pakkujaid kui ehitus­firmasid, teistest vald­kondade tegijatest rääkimata.

Samas kasutavad SAFi edukalt ka väike­firmad, ühte­moodi lihtne ja loogiline on see kõigile. Tarkvara, mis suudab arvestada suur­ette­võtte nüansi­rohkete nõud­mistega, katab edukalt ka väike­firma vajadused.

06
toetav

Professionaalsed taustajõud

Sysdecis tegutsevad arendajad, kelle jaoks on SAF saanud osaks nende DNAst. Kirg prog­ram­meerimise ja äri­tegevuse lihtsus­tamise vastu süstib moti­vatsiooni ning hoiab mees­konna tuumikut koos juba aasta­kümneid. Kasvav koge­muste­pagas muudab meid oma töös üha tõhusamaks.

07
taskukohane

Lähem tutvus

Oma äri ladusamaks korraldamiseks vali omale sobiv pakett siit ja võta meiega ühendust telefonil 6722 368 või aadressil sysdec@sysdec.ee